logo
przekaż pomoc nr konta
stokrotka
pomocne dłonie
stokrotka
flaga PL

Statut Fundacji "Hospicjum Onkologiczne św. Franciszka"

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą "Hospicjum Onkologiczne Św. Franciszka" zwana dalej "Fundacją" ustanowiona przez Ewę Kubieniec zwaną dalej "Fundatorem" Fundacja może używać skrót "Fundacja Onkologiczna". Fundacja ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elzbietę Zielińską z Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Libelta nr 1 dnia 29 maja 1996 r. na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. nr 21 poz.97) wraz z późniejszymi zmianami oraz niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Kamińsko gmina Murowana Goślina. Fundacja może przenieść swoją siedzibę.
§ 4
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 5
Fundacja używa okrągłej pieczęci z pełną nazwa Fundacji.
§ 6
Fundacja jest niezależna od wszelkich organizacji politycznych, gospodarczych i religijnych. Fundacja działa na zasadach określonych w Statucie i Ustawie o Fundacjach.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7
Celami Fundacji jest: zorganizowanie kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych; szkolenie i udzielanie pomocy rodzinom w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej pozostającymi w domach; szkolenie personelu medycznego - lekarzy i pielęgniarek - w zakresie opieki nad w/w kategorią chorych; szkolenie ochotników - wolontariuszy do pomocy w opiece nad chorymi przebywającymi w hospicjum i w domach; propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej; udzielanie pomocy i współpraca z jednostkami opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej; inspirowanie, finansowanie i organizowanie badań naukowych, konferencji i seminariów na temat problemów związanych z opieką hospicyjną. Fundacja może sprawować opiekę paliatywną nad chorymi na choroby nowotworowe.
§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: organizowanie ośrodków hospicyjnych opiekujących się chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych i socjalnych; organizowanie szkoleń personelu medycznego i wolontariuszy; współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie celów działania Fundacji; szerzenie poprzez środki masowego przekazu informacji na temat chorób nowotworowych, opieki nad nieuleczalnie i przewlekle chorymi i innych problemów objętych celami działania Fundacji; współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
§ 9
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
§ 10
Fundacja może ustanowić medale i odznaki honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej w wysokości 1.500,00 zł
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13
Fundacja może czerpać dochody z następujących źródeł: dochody z majątku Fundacji: ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych; subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z terenu kraju jak i z zagranicy; kwoty przekazane przez instytucje i organizacje, które zgodzą się wspierać Fundację w jej dziele; dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
§ 14
Dochody pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów będą użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, a ofiarodawcy mogą wskazać cel na który przeznaczają darowiznę.
§ 15
W zakresie zarządzania i gospodarowania mieniem Fundacji zabrania się dokonywania następujących rozporządzeń: udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej "osobami bliskimi", przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust. 3, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 16
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 17
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej, mogą otrzymać, tytuł Sponsora Fundacji. Decyzję w tej sprawie podejmie Rada na wniosek Fundatora.

Rozdział IV

ORGANY FUNDACJI

§ 18
Organami Fundacji są: Rada Fundacji Zarząd Fundacji
§ 19
Fundator ustanawia Radę Fundacji.
§ 20
Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
§ 21
Rada składa się od 3 do 7 członków.
Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Decyzje i opinie Rady są ważne, gdy podejmowane są przy obecności co najmniej połowy urzędujących członków Rady. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Posiedzenia Rady są protokołowane.
§ 22
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.
§ 23
W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
§ 24
Do zakresu działania Rady należy: występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji; opiniowanie krótko i długofalowych programów działania Fundacji; wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd; rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat; podejmowanie decyzji o wynagrodzeniach dla Zarządu Fundacji; opiniowanie propozycji zmiany statutu Fundacji; uchwalanie regulaminu Rady i opiniowanie regulaminu Zarządu Fundacji.
§ 25
Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatora spośród osób fizycznych lub prawnych. Fundator może zostać członkiem Zarządu. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania, w każdym czasie, Zarządu lub każdego z jego członków. Fundator wyznacza Prezesa, który w przypadku śmierci Fundatora przejmuje wszelkie jego prawa.
§ 26
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
§ 27
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają: dwóch członków Zarządu członek Zarządu i pełnomocnik w zakresie danego pełnomocnictwa.
§ 28
Zarząd kieruje działalnością Fundacji a w szczególności: reprezentuje Fundację na zewnątrz zarządza i administruje majątkiem Fundacji, gromadzi środki finansowe i materialne, prowadzi działalność organizatorską w zakresie pomocy opiekuńczej, uchwala roczne i wieloletnie programy działania Fundacji, ustala regulaminy wewnętrzne Fundacji powołuje i odwołuje stanowiska kierownicze w strukturze organizacyjnej Fundacji, ustala regulamin organizacyjny Fundacji, podejmuje decyzje odnośnie zmiany statutu, łączenia i likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady.
§ 29
Zarząd może, po zaopiniowaniu przez Radę, powoływać i odwoływać ciała doradcze złożone z osób skupionych wokół idei Fundacji.
§ 30
Zarząd odbywa swoje posiedzenia co najmniej jeden raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu lub członek Zarządu upoważniony do tego przez Prezesa Zarząd podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego Zarządu.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.
§ 32
Fundacja ulega likwidacji gdy: został wypełniony cel dla którego została powołana wyczerpały się środki finansowe i majątek Fundacji bez możliwości ich odtworzenia. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę.
§ 33
Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd Rejonowy.
§ 35
Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania właściwego ministra.

Fundacja Hospicjum Onkologiczne
św. Franciszka
Kamińsko 6
62-095 Murowana Goślina
tel./fax +48 61 812 22 54 biuro@hospicjum.com.pl

REGON 630705968
NIP 782-13-98-705
KRS 0000018046


opp


  • Nasi Sponsorzy


  • Wypełnij PIT on-line i przekaż 1,5%


    Program do rozliczania PIT online
    Program do rozliczania PIT online    pasek nad stopką

    © 2010 :: projekt: globalgraf.pl ::